Hopp til innhold

Om Greenlight, skog og Google

På vegne av Greenlightdistrict, er det sendt inn et leserinnlegg som tar for seg Google-saken i Skien. Fokus for neste års Greenlight-festival er nettopp skog og artsmangfold.

August Cappelen – Utdøende urskog (1852). Gjengitt med tillatelse fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene

Du kan lese leserinnlegget på Vardens sider > klikk her

Innlegget:

Greenlightdistrict 2021, «skog» og Google

Leserinnlegg av Andreas Rishovd, Varden 28. mai 2020

Sentralt for den tverrfaglige kunstfestivalen Greenlightdistrict er kunstnerisk utforskning av regionale samfunnsspørsmål knyttet til natur, industri, historie og miljø. For hvert år velges et tema – og for festivalen i 2021 vil temaet være «skog». Den såkalte ”Google-saken” i Skien, som omhandler salg av et skogområde til utvikling av datalagringssenter for Google, vil i denne sammenheng være en viktig omdreiingssak for festivalen neste år.

Det er gjort politisk vedtak om å la Google få bygge et storskala datalagrings-senter på Gromstul, ca. 10 minutters kjøring utenfor Skien sentrum. Det aktuelle området Google har kjøpt av Løvenskiold-Fossum er på nesten 2.000 mål. Sentrale aktører med sterke interesser for/i saken, er – foruten Google og skogeier – Statkraft, sammen med politikere i Skien kommune. Prosjektet driftes av Site Telemark, et næringsutviklingsselskap som er opprettet med det formål å «fasilitere for en vellykket etablering» av datasentret. Ut over dette er det vanskelig å finne offentlig informasjon om prosjektet, og de involverte har vært tilbakeholdne med data om utvikling, etablering og drift.

Google har sterk markedsmakt, også sosialt og politisk, fordi selskapet har en vare som mange «må ha». Etableringen vil få ringvirkninger for regionen, og saken slik vi ser det oppfordrer til kritisk diskusjon, nettopp fordi den handler om oss alle og vårt digitale forbruk. Festivalen vil invitere kunstnere til å «diskutere» denne saken på ulike måter og med ulike metoder. I tillegg vil Greenlightdistrict selv produsere en film som involverer saken. Filmen, som har arbeidstittelen Skoogle, har allerede mottatt støtte fra Fritt Ord. Med filmen som lanseres i forkant av festivalen, ønsker vi å invitere publikum og lokalbefolkning inn i diskusjonen.

Anlegget i Skien er solgt inn politisk på at en aktør som Google vil legge igjen masse penger der, i form av skatteinntekter og arbeidsplasser. Men Google og andre liknende internasjonale selskaper har i lengre tid vært under lupen fordi de unndrar seg skatt i land ved å opprette stråliknende eierinstitusjoner i skatteparadis. Dette vil også være tilfelle i Skien. Google omsatte i 2018 for 2,5 milliarder kroner i Norge alene; av dette betalte de 2,8 millioner kroner i selskapsskatt, dvs. litt over 1 promille av omsetningen. (Til sammenlikning kan nevnes at Yara Porsgrunn hadde inntekter på 2,1 milliarder i samme periode, og betalte 285 millioner kroner i skatt.)

I tillegg kommer bortfallet av eiendomsskatt og kommunale avgifter, som Skien kommune frasier seg for å – som de selv innrømmer – «sukre avtalen». Det er all grunn til å tro at dette inntektstapet påføres private husholdninger gjennom et påslag i generelle kommunale avgifter. Det vil si at private husholdninger skal subsidiere driften av et hyperskala datalagringssenter for en av verdens rikeste og mektigste private bedrifter.

På toppen av slike innsigelser og mange fler, kommer aspekter av mer grunnleggende økologiske utfordringer. For å gi et perspektiv på størrelsesforholdet til anlegget: Selve driftsområdet vil dekke et areal større enn Herøya Industripark, som i seg selv tilsvarer den sentrale delen av Oslo sentrum, fra Sentralbanestasjonen og til ambassadestrøket over Slottet, med tilhørende bredde. Det er altså snakk om en bygningsmasse og et område som er mange ganger så stort som Skien sentrum, og som vil ha enorm innvirkning på landskapet der det er planlagt å legges. I tillegg kommer vei, ledningsnett og vann/kloakk mm. Totalt er det altså snakk om en utbygging som vil dekke et areal på størrelse med en vanlig, liten norsk by. Med tap av artsmangfold og reduksjon av karbonlagring som en direkte konsekvens, og som forskere påpeker er en stor trussel mot vår fremtidige eksistens.

Er vi som innbyggere og databrukere i regionen villige til å gi avkall på stadig høyere datahastighet i jobb og familieliv, som en nødvendig konsekvens av å si tydelig nei til utbygging av store datasentre i fremtiden? Dette er en sak med sterk lokal/regional forankring, men den setter også presedens nasjonalt og vil derfor ha stor interesse også i andre deler av landet, der lignende anlegg er under planlegging.

(Greenlightdistrict eies av Skien Kunstforening, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og Kunsthall Grenland)

Scroll til toppen